Tạp chí Khoa học và Công nghệ các trường đại học kỹ thuật, S. 74 (2009)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

CẬP NHẬT KHÔNG ĐỒNG BỘ CÁC KHUNG NHÌN THỰC

Nguyễn Trần Quốc Vinh

Tóm tắt


Để duy trì các bảng khung nhìn thực (materialized view, KNT) trong trạng thái thực tiễn, cần phải cập nhật chúng mỗi khi có sự thay đổi dữ liệu trong các bảng gốc. Phụ thuộc vào thời hạn đưa các thay đổi vào các bảng KNT, các cơ chế cập nhật được phân ra đồng bộ và không đồng bộ. Trên thực tế có các bài toán của hệ thống thông tin đòi hỏi phải tính đến một cách không chậm trễ chỉ một phần trong số các thay đổi dữ liệu trong các bảng gốc. Từ đó xuất hiện khả năng trì hoãn cập nhật KNT. Khả năng đó cho phép giảm số lượng các cập nhật KNT, thông qua đó nâng cao đáng kể năng suất tổng thể của hệ thống. Bài viết phân tích về cập nhật không đồng bộ và đề nghị thuật toán xác định các thời điểm cập nhật không đồng bộ các KNT.


Toàn văn: PDF

Journal of Science and Technology (Technical Universites), ISSN: 0868-3980