Tạp chí Khoa học Nghiên cứu Sức khỏe và Phát triển, T. 2, S. 1 (2018)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Hiệu quả của can thiệp truyền thông phòng ngừa đuối nước trẻ em cho phụ huynh tại hai trường tiểu học huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp, 2016

Phan Thanh Hoà, Nguyễn Công Cừu, Nguyễn Thị Tố Uyên, Phạm Việt Cường

Tóm tắt


Mục tiêu: Nghiên cứu được tiến hành với hai mục tiêu: Mô tả tỷ lệ kiến thức, thái độ và thực hành về phòng chống đuối nước trẻ em của người chăm sóc trẻ và đánh giá hiệu quả can thiệp truyền thông trong phòng ngừa đuối nước trẻ em tại 2 trường tiểu học huyện Cao Lãnh, Đồng Tháp 2016.

Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu can thiệp so sánh trước-sau không nhóm chứng trên 405 đối tượng tham gia nghiên cứu tại 2 trường tiểu học huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. Cha mẹ và người chăm sóc trẻ được truyền thông thông qua các hình thức khác nhau tại cộng đồng và tại trường học.

Kết quả nghiên cứu: Kiến thức về phòng ngừa đuối nước của người chăm sóc trẻ trước can thiệp là 20,7% và tỷ lệ này tăng 79% sau can thiệp, quá trình truyền thông can thiệp có chỉ số hiệu quả can thiệp là 28,1%. Thái độ đa số cha mẹ/người chăm sóc trẻ có thái độ tốt về phòng ngừa đuối nước, với chỉ số hiệu quả can thiệp là 25,9% và thực hành của người chăm sóc trẻ về phòng ngừa đuối nước, với chỉ số hiệu quả can thiệp là 69%. Sự khác biệt giữa kiến thức, thái độ, thực hành với tỷ lệ trước - sau can thiệp có ý nghĩa thống kê với p<0,05.

Kết luận: Các phương pháp truyền thông có hiệu quả trong việc nâng cao kiến thức, thái độ và thực hành của cha mẹ về phòng chống đuối nước cho trẻ em. Chỉ số hiệu quả can thiệp đều tăng lên rõ rệt về kiến thức, thái độ và thực hành so với trước can thiệp.