Tạp chí Khoa học Nghiên cứu Sức khỏe và Phát triển, T. 2, S. 2 (2018)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Kết quả hoạt động thẩm định hồ sơ tử vong mẹ tại tỉnh Đắk Lắk 2010-2016

H' Bê Niê, Bùi Thị Thu Hà

Tóm tắt


Mục tiêu: Nghiên cứu về kết quả hoạt động thẩm định tử vong mẹ (TĐTVM) tại tỉnh Đắk Lắk 2010- 2016 được thực hiện với 2 mục tiêu: 1) Mô tả thực trạng hoạt động TĐTVM tỉnh Đắk Lắk, năm 2010 – 2016, và 2) Phân tích một số yếu tố ảnh hướng đến hoạt động TĐTVM ở Đắk Lắk.

Phương pháp nghiên cứu: Thiết kế mô tả cắt ngang kết hợp định lượng và định tính, kết hợp với hồi cứu số liệu.

Kết quả: Về cơ bản công tác TĐTVM được thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Y tế nhưng vẫn còn một số hạn chế như: tỷ lệ thực hiện thẩm định trong thời gian quy định (3 tháng) còn thấp (38%), các khuyến nghị phản hồi sau thẩm định còn chưa cụ thể, chung chung (75%). Một số yếu tố ảnh hưởng được xác định như không có kinh phí riêng cho hoạt động, cán bộ thiếu hiểu biết về hoạt động TĐTVM tại cơ sở y tế.

Kết luận: Nghiên cứu cho thấy về cơ bản công tác TĐTVM được thực hiện theo quy trình theo hướng dẫn của Bộ Y tế tại tỉnh Đắk Lắk nhưng vẫn còn một số hạn chế. Một số khuyến nghị đã được đề xuất nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động TĐTVM và giảm TVM tại tỉnh.

Từ khóa: Tử vong mẹ; thẩm định tử vong mẹ; 3 chậm