Tạp chí Khoa học Nghiên cứu Sức khỏe và Phát triển, T. 2, S. 2 (2018)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Chi phí gói dịch vụ khám yêu cầu cơ xương khớp và gói dịch vụ khám nội chung tại khoa Kiểm tra sức khỏe, Bệnh viện E, năm 2017

Trần Thị Huệ, Nguyễn Thu Hà, Lê Ngọc Thành

Tóm tắt


Mục tiêu: tính toán chi phí đầy đủ gói dịch vụ khám nội chung (KNC) và gói dịch vụ khám yêu cầu cơ xương khớp (CXK) tại khoa Kiểm tra sức khỏe, Bệnh viện E năm 2017.

Phương pháp: nghiên cứu ước tính chi phí đầy đủ dựa trên phương pháp tính chi phí theo hoạt động.Nghiên cứu thực hiện từ tháng 3 đến tháng 8 năm 2017 tại Bệnh viện E. Đối tượng nghiên cứu là 140 khách hàng sử dụng gói dịch vụ khám yêu cầu CXK và 95 khách hàng sử dụng gói dịch vụ KNC.

Kết quả: chi phí trung bình 1 lần khám và 1 gói xét nghiệm của gói dịch vụ khám yêu cầu CXK và gói dịch vụ KNC lần lượt là 113.082 đồng và 89.155 đồng, 1.445.132 đồng và 1.363.730 đồng. Chi phí trung bình gói dịch vụ khám yêu cầu CXK và gói KNC là 1.558.214 đồng, 1.452.885 đồng. Chi phí về thuốc, hóa chất, vật tư tiêu hao và nhân lực chiếm tỷ lệ cao nhất, tiếp đến là chi phí sửa chữa, duy tu, cơ sở hạ tầng, máy móc, chi phí thường xuyên khác và chi phí khấu hao trang thiết bị. Chi phí khấu hao cơ sở hạ tầng không đáng kể.

Kết luận: giá thu 1 lượt khám đã bao phủ chi phí, giá thu gói xét nghiệm thấp hơn chi phí khi tính đúng tính đủ.

Từ khóa: Chi phí; chi phí đầy đủ; khoa Kiểm tra sức khỏe; Bệnh viện E