Tạp chí Khoa học Nghiên cứu Sức khỏe và Phát triển, T. 2, S. 2 (2018)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Công bằng sức khỏe bà mẹ và trẻ em và một số yếu tố ảnh hưởng theo dân tộc ở Việt Nam: kết quả nghiên cứu tổng quan

Đoàn Thị Thùy Dương, Bùi Thị Thu Hà, Mir Ghazala

Tóm tắt


Mục tiêu: Nghiên cứu này mô tả thực trạng và tổng hợp các yếu tố ảnh hưởng đến công bằng sức khỏe giữa nhóm người dân tộc thiểu số (DTTS) ở Việt Nam và dân tộc Kinh/Hoa từ hệ thống Pubmed và Cochrane.

Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu tổng quan hệ thống các bài báo được định danh trên hệ thống Pubmed và Cochrane trong giai đoạn 2012 – 2018 về dân tộc thiểu số tại Việt Nam.

Kết quả: 27 nghiên cứu đã được đưa vào tổng quan. So với người Kinh/Hoa, bà mẹ DTTS ít sử dụng các dịch vụ khám thai, đẻ tại cơ sở y tế, trẻ em ít được tiêm chủng hơn. Các yếu tố ảnh hưởng đến công bằng sức khỏe được đề cập đến, trong đó có học vấn, kinh tế hộ gia đình, ảnh hưởng của chồng, cộng đồng, gia đình, niềm tin đối với dịch vụ y tế và dịch vụ y tế chưa phù hợp với văn hóa, phong tục tập quán của người dân tộc.

Kết luận: Vẫn còn bất công bằng trong sức khỏe bà mẹ, trẻ em giữa nhóm dân tộc Kinh và dân tộc thiểu số. Có nhiều yếu tố ảnh hưởng đến sử dụng dịch vụ sức khỏe bà mẹ, trẻ em trong nhóm DTTS và các yếu tố này tương tác với nhau. Cần có thêm các nghiên cứu về các yếu tố vĩ mô như bối cảnh kinh tế, xã hội, chính sách và thực thi chính sách trong nhóm này.

Từ khóa: công bằng; sức khỏe; dân tộc thiểu số; bà mẹ; trẻ em