Tạp chí Khoa học Ngôn ngữ và Văn hóa, T. 1, S. 1 (2017)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

THUYẾT ĐÁNH GIÁ – PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH DIỄN NGÔN

Võ Duy Đức

Tóm tắt


Tóm tắt. Thuyết đánh giá ra đời cách đây hơn hai thập kỷ, được xem là khung lý thuyết dùng để tìm hiểu cách sử dụng ngôn ngữ khi tác giả đưa ra đánh giá, quan điểm, hay duy trì quan hệ liên nhân. Thuyết đánh giá được phát triển từ thuyết ngôn ngữ của nhà ngôn ngữ học Halliday bởi một nhóm các nhà ngôn ngữ học tại Úc. Bài báo này trình bày tổng quan về Thuyết đánh giá và tìm hiểu việc vận dụng lý thuyết này trong phân tích diễn ngôn, đặc biệt phân tích diễn ngôn đa phương thức, trong nước cũng như quốc tế. Kết quả nghiên cứu cho thấy Thuyết đánh giá được dùng phổ biến trên thế giới trong nghiên cứu nghĩa liên nhân trên nhiều thể loại văn bản khác nhau; tuy nhiên ở Việt Nam việc sử dụng cơ sở lý thuyết này trong phân tích diễn ngôn còn khá mới mẻ. Bài báo này có thể được xem là nguồn tham khảo hữu ích cho các nhà nghiên cứu quan tâm tới lĩnh vực phân tích diễn ngôn dưới ánh sáng của Thuyết đánh giá.