Tạp chí Khoa học Ngôn ngữ và Văn hóa, T. 1, S. 1 (2017)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

NGHIÊN CỨU VỀ GIẢNG DẠY NĂNG LỰC LIÊN VĂN HÓA TRONG CÁC LỚP HỌC VĂN HÓA MỸ TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ HUẾ: NHẬN THỨC CỦA SINH VIÊN NGOẠI NGỮ TIẾNG ANH

Cao Lê Thanh Hải

Tóm tắt


 

 

Tóm tắt. Năng lực liên văn hóa là một thành tố quan trọng mà người học ngoại ngữ cần phải có để giao tiếp một cách hiệu quả. Bài báo trình bày kết quả điều tra nghiên cứu về nhận thức và quan điểm của sinh viên trong việc giảng dạy năng lực liên văn hóa ở các lớp Văn hóa Mỹ tại Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế. Dữ liệu thu thập từ 120 phiếu điều tra được phát cho sinh viên trong khoảng thời gian 2 tháng của năm học 2016-2017. Kết quả cho thấy dù chưa nhận thức đầy đủ về mối quan hệ mật thiết giữa ngôn ngữ và văn hóa, đa số sinh viên ý thức được tầm quan trọng của của văn hóa trong việc nâng cao năng lực liên văn hóa. Bên cạnh đó, tuy còn hạn chế về phương pháp, các giảng viên đã có sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa phương pháp đa văn hóa (multicultural) và liên văn hóa (intercultural) trong việc giảng dạy.