Tạp chí Khoa học Ngôn ngữ và Văn hóa, T. 1, S. 1 (2017)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

ĐỒNG DAO: NGHIÊN CỨU SO SÁNH TỪ CƠ SỞ PHÂN TÍCH DIỄN NGÔN ĐA THỨC - CHỨC NĂNG HỆ THỐNG

Tôn Nữ Mỹ Nhật

Tóm tắt


Tóm tắt: Trong giao tiếp ngày nay, người ta sử dụng không chỉ ngôn ngữ mà còn cả các phương tiện khác. Tuy nhiên, diễn ngôn đa thức vẫn còn là một lĩnh vực nghiên cứu tương đối mới mẻ. Mục đích của bài viết này là đóng góp vào hướng vào nghiên cứu mới này, và giới hạn trong phạm vi lý thuyết Phân tích diễn ngôn đa thức – chức năng hệ thống. Trước hết, bài viết tóm tắt các khía cạnh cơ bản của lý thuyết Chức năng hệ thống và của đường hướng Phân tích diễn ngôn đa thức – chức năng hệ thống. Sau đó, dựa trên khung phân tích hình ảnh trong sách hình dành cho thiếu nhi, bài viết trình bày một số kết quả so sánh đối chiếu thể loại đồng dao trong hai ngôn ngữ Anh và Việt. Cuối cùng là một số gợi ý ứng dụng với thực tiễn giáo dục ở Việt Nam.