Tạp chí Khoa học Ngôn ngữ và Văn hóa, T. 1, S. 1 (2017)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

NHU CẦU HỌC TIẾNG ANH CỦA SINH VIÊN NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH: VẤN ĐỀ CẦN LƯU TÂM KHI THIẾT KẾ CHƯƠNG TRÌNH TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH

Hồ Thị Quỳnh Như

Tóm tắt


Tóm tắt: Nghiên cứu này nhằm tìm hiểu nhu cầu học tiếng Anh của sinh viên Quản trị kinh doanh (QTKD). Tác giả sử dụng hai phương pháp định tính và định lượng thông qua khai thác thông tin từ phiếu khảo sát và phỏng vấn trực tiếp. 92 sinh viên QTKD và 8 giảng viên tiếng Anh chuyên ngành (TACN) của trường Cao đẳng Công nghiệp Huế tham gia nghiên cứu này. Kết quả cho thấy các điểm cần lưu ý khi thiết kế chương trình TACN QTKD: chú trọng kỹ năng nghe và nói; tích hợp các kỹ năng TACN như điện đàm, viết e-mail, đọc văn bản kinh doanh và phỏng vấn xin việc; phát triển tài liệu giảng dạy theo chủ đề, chủ điểm và kỹ năng ngôn ngữ; và tổ chức hoạt động giao tiếp và hoạt động mang tính cạnh tranh, sáng tạo trong giảng dạy.