Tạp chí Khoa học Ngôn ngữ và Văn hóa, T. 1, S. 1 (2017)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

PHÂN LẬP TRƯỜNG NGHĨA NƯỚC TRONG TIẾNG VIỆT

Nguyễn Văn Thạo

Tóm tắt


Tóm tắt: Bài viết trình bày kết quả thống kê về số lượng từ, số lần xuất hiện của các từ thuộc trường nghĩa nước từ 13 nguồn tư liệu khác nhau bao gồm tiểu thuyết, truyện ngắn, thành ngữ, tục ngữ, thơ. Từ đó, phân lập các từ thành các tiểu trường, các tiểu trường bậc 2 và các nhóm từ, đồng thời so sánh và lý giải về tần số sử dụng các từ giữa các tiểu trường, các tiểu trường bậc 2, các nhóm từ và giữa các từ với nhau, nhằm chỉ ra tính hệ thống, tính tầng bậc và tính đa dạng của trường nghĩa nước trong tiếng Việt.. Trường nghĩa nước trong tiếng Việt có số lượng từ rất lớn và xuất hiện với số tần số cao cho thấy tầm quan trọng của nước trong cách nhìn nhận của người Việt.